Posted in «Կրթական պարտեզ», Uncategorized

Ապրիլ-մայիսի պարտիզապուրակային նախագիծ


8658B7C2-35D9-4CB5-A818-68A487CEA5AC

Աշխատանքներ

 • գործիքների հաշվառում, վերանորոգում, լրացում
 • ծառերի, թփերի հաշվառում, գրառում
 • ծառերի կրապատում
 • մասնակցություն ծառերի, թփերի էտի աշխատանքին
 • ճեմուղիների, հեծանվաուղիների բարեկարգում
 • թփատունկ
 • խաղողատունկ
 • թփերի, ծառերի, ծաղկանոցի, ներքին բակերի խնամք
 • մագլցող բույսերի խնամք
 • վարդերի խնամք
 • դպրոցի մուտքերի բարեկարգում, միջավայրի փոփոխություն

Աշխատանքները իրակացվում են ամեն օր, 1-2 ժամ, տեխնոլոգիայի դասաժամերին:

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s