Posted in Ճամփորդությունների և ճամբարների նախագծեր, Նախագիծ

Նախագծային ճամփորդության նախաբան


Ճամփորդության նախապատրաստական աշխատանք «Սովորող-սովորեցնող» բաղադրիչ, մասնակիցները 6-րդ և 9-րդ դասարանցիներ։

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s