Posted in Նախագիծ, Ուսումնահասարակական նախագծեր

Բակային կանաչապատման, խնամքի շարունակական նախագիծ


աՄասնակից` Միջին դպրոցի հերթապահ դասարան

 

Բացօթյա լսարան

Ծաղկանոց

Հողի տարածում

 

Թփերի տեղափոխում, համալրում

 

Author:

Սիրում եմ ճամփորդել իմ Հայաստան աշխարհով: Սովորում եմ իմ սովորողներից, ապրում եմ ամենքով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s